AOV vergelijken? 10 belangrijke voorwaarden

Dit zijn de 10 belangrijkste voorwaarden om een aov goed te vergelijken.


Niet alleen voor ondernemers

Regelmatig ontvangen wij vragen van klanten over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Anders dan vaak wordt gedacht is een goede aov niet alleen van belang voor ondernemers. Ook werknemers kunnen er aanzienlijk op achteruitgaan als zij arbeidsongeschikt raken. Vooral als er sprake is van een bovengemiddeld inkomen. Om een aov goed te vergelijken zijn een aantal voorwaarden van belang. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Meer weten?

Hoe hoog is mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt wordt?
Beoordeling op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid?
Vragen die wij graag voor u beantwoorden.


Stel uw vraag


Arbeidsongeschikt: hoeveel gaat u erop achteruit?

U bent werknemer

Gecompliceerd

Voor werknemers is deze berekening gecompliceerd. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van hoe lang de arbeidsongeschiktheid duurt en de mate waarin u nog in staat bent om te werken. Wilt u zelf berekenen hoeveel uw inkomen erop achteruit? Dan kan deze tool van Nationale Nederlanden u helpen."
U bent ondernemer

Geen sociale voorzieningen voor ondernemers

Voor ondernemers is deze vraag (helaas) eenvoudiger te beantwoorden. Sommige ondernemers kunnen het nog een tijdje uitzingen door in te teren op hun spaargeld of door te vertrouwen op het inkomen van hun partner. Toch geldt voor bijna 70% van hen dat er binnen 1 jaar weer geld op de plank moet komen om doemscenario's te voorkomen.

Op de bijstand na heeft een ondernemer namelijk geen enkel recht op sociale voorzieningen. De bijstand komt echter pas in beeld als er bijna geen vermogen meer over is.

1 Beoordeling mate van arbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt als u niet of niet volledig in staat bent om te werken. Veroorzaakt door ziekte of een ongeval. Een arts bepaalt in hoeverre u arbeidsongeschikt bent en drukt dit uit in een percentage. Dit percentage is ook van belang voor de uitkeringsdrempel (2). Soms kijkt ook een arbeidsdeskundige wat voor werk u nog kunt doen. Er zijn 3 manieren om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen:
Gangbare arbeid
Bij gangbare arbeid beoordeelt de verzekeraar of u nog kunt werken. Het maakt niet uit wat voor werk. Uw opleiding en werkervaring speelt geen rol.
Passende arbeid
Bij passende arbeid beoordeelt de verzekeraar of u nog werk kunt doen die bij uw opleiding en werkervaring past.
Beroepsarbeidsongeschiktheid
Bij beroepsarbeidsongeschiktheid beoordeelt de verzekeraar of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Wellicht met aanpassing van werksituatie of werkwijze.

2 Uitkeringsdrempel

De uitkeringsdrempel bepaalt vanaf welk percentage van arbeidsongeschiktheid u een uitkering krijgt. De meeste maatschappijen hanteren een minimum percentage van 25%. Een hogere uitkeringsdrempel resulteert in een (aanzienlijk) lagere premie, maar kan ook ingrijpende gevolgen hebben wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt wordt.

3 Eindleeftijd

De uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt uiterlijk door totdat u 67 jaar bent. U kunt ook kiezen voor een lagere eindleeftijd. Dit is bijvoorbeeld aantrekkelijk als u verwacht dat u eerder stopt met werken. Kiest u voor een lagere eindleeftijd dan gaat de premie omlaag. Omdat bij aanvang van de verzekering niet altijd duidelijk is welke eindleeftijd reëel is, wordt bij aanvang vaak de AOW pensioendatum gekozen. Vervolgens kan iedere 5 jaar beoordeeld worden of deze eindleeftijd naar beneden kan worden bijgesteld.

4 Verzekerd bedrag

De hoogte van het verzekerde bedrag is vanzelfsprekend ook bepalend voor de hoogte van de premie. Voor ondernemers is in de regel maximaal 80% van het gemiddelde inkomen over de voorafgaande drie jaren acceptabel.

Welk bedrag verzekert u?

Verzeker tenminste wat u minimaal nodig heeft bij blijvende arbeidsongeschiktheid. Betrek hierbij ook het inkomen van uw partner (indien van toepassing) en de te verwachten ontwikkeling van lasten, zoals uw hypotheek of de kosten van (opgroeiende) kinderen.


5 Wachttijd

De ervaring leert gelukkig dat veel mensen die arbeidsongeschikt raken, vaak na enige maanden toch weer (gedeeltelijk) aan de slag kunnen. Bij bijna alle verzekeraars is er de mogelijkheid om de premie aanzienlijk te verlagen als u kiest voor een eigen-risicotermijn die langer is dan de, vaak standaard, 30 dagen. Kiezen voor een langere wachttijd is bijvoorbeeld interessant wanneer u (of uw partner) over financiële reserves beschikt waardoor u zelf in staat bent om (tijdelijk) uw inkomensderving te compenseren of wanneer uw bedrijf voortgezet kan worden zonder uw persoonlijke inzet.

6 Indexatie

Door de uitkering te indexeren wordt de uitkering bij arbeidsongeschiktheid waardevast. U kunt kiezen uit verschillende varianten:
  1. indexering geldt altijd
  2. indexering alleen toepassen op de premie
  3. indexering alleen toepassen op de uitkering

7 Tarief

Wat gebeurt er in de toekomst met uw premiebedrag? Er zijn twee soorten tarieven, Een vast tarief en een stijgend, leeftijdsafhankelijk, tarief.

Goedkoop ook bij AOV's vaak duurkoop

Ziet u een aanbieding die erg goedkoop lijkt? Vaak is er dan sprake van een stijgend tarief. Een op het eerste gezicht aantrekkelijke premie bij verzekeraar A kan hierdoor veel minder aantrekkelijk blijken dan de premie bij verzekeraar B die (veel) minder snel stijgt.


8 Betalingscondities

Uw premie betalen op jaarbasis (ten opzichte van betaling per maand) kan tot een besparing van meer dan 5% leiden. De meeste verzekeraars hanteren namelijk een opslag voor betaling per maand, kwartaal of half jaar.

9 Sommen- of schadeverzekering

Wilt u altijd een uitkering bij arbeidsongeschiktheid dan kiest u voor een "sommenverzekering". Wilt u echter alleen een uitkering wanneer uw inkomen achteruitgaat dan kiest u voor een "schadeverzekering".
Schadeverzekering
Bij de schadeverzekering is, naast de mate van arbeidsongeschiktheid, ook uw inkomen tijdens de periode van arbeidsgeschiktheid van belang. Bij de schadeverzekering loopt u het risico dat u niet het verzekerde bedrag krijgt uitgekeerd, maar een naar inkomen gecorrigeerd bedrag. Uw “echte” schade wordt dus vergoed.
Sommenverzekering
Bij de sommenverzekering speelt uw inkomen (voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid) geen rol en zal er ook geen correctie plaatsvinden. De verzekerde uitkering en het arbeidsongeschiktheidspercentage zijn bepalend voor uw uitkering.


1 0 Correctiebepaling (alleen bij schadeverzekering)

De correctiebepaling is van toepassing bij verkoop, staking of faillissement van uw onderneming. Uw keuze voor de verzekeraar bepaalt of deze bepaling van toepassing is of niet. Een verzekeraar die deze correctie-bepaling toepast kan bijvoorbeeld na verkoop van uw onderneming, ook in geval van arbeidsongeschiktheid, uw uitkering corrigeren. Een lagere uitkering of omzetting van arbeidsongeschiktheidscriterium kan het gevolg zijn.